مزیت گذراندن دوره فاندیشن، رشته MBA دانشگاه کانادا وست در ایران