موسسات اعزام

آبتاب اندیشه پارسیان

pbmedu.com
021-22382830

حوزه فعالیت: انگلستان –کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1398/07/28 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/07/28

آبادیس رهروان دانش

abadisrd.com
021-86046857

حوزه فعالیت: کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/04/11 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/09/11

آباد آزاد آرام

abadedu.com
021-88877140

حوزه فعالیت: استرالیا - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/08/07 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/08/07

آبتین دانش گستران بینا

abtinstudy.com
021-22781518

حوزه فعالیت: کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/08/27 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/08/27

آراد دانان برنا

adabvisa.com
021-264422038

حوزه فعالیت: استرایا - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/06/05 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/06/05

آفتاب راستین دانایی

rastinstuday.com
021-26710358

حوزه فعالیت: کانادا- انگلستان

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/04/04 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/04/04

آرمان بارز ساعی

armanbarez.com
021-88316244

حوزه فعالیت: اسکاتلند - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1388/09/13 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/02/31

آرمان معمار پایتخت

armanmimar-ac.ir
021-22556443

حوزه فعالیت: قبرس شمالی – کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1390/02/19 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/04/03

آسان تحصیل درنا

dornastudy.com
031-32608551

حوزه فعالیت: اوکراین - کانادا - هندوستان

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/08/05 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/08/05

آوای آتیه آفرین

atiehafarin.com
021-88881395

حوزه فعالیت: کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1398/12/20 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/12/20

آینده اندیشان علم گستر جوان

fundland.ir
021-86047892

حوزه فعالیت: آمریکا – کانادا - استرالیا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/04/11 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/04/11

افق علم خاورمیانه

oekm.ir
021-88196240

حوزه فعالیت: انگلستان - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1389/09/22 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/06/03

امین پرداز پارس

apig.ir
021-88621933

حوزه فعالیت: آمریکا - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1383/07/11 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/02/31

پارسه بین الملل آتیه ویژن

vparseh.com
021-86081810

حوزه فعالیت: آمریکا - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1398/05/19 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/05/19

پژواک پارس ماد

ppmad.ir
021-22382156

حوزه فعالیت: مالزی -کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1390/02/03 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/02/31

حامی مهاجر

boorsie.com
021-44284329

حوزه فعالیت: کانادا - امریکا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/05/20 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/05/20

راه فرزانگان وطن

farzanegan-vatan.ir
021-22369500

حوزه فعالیت: قبرس- کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1389/11/04 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/02/04

رهپویان علم ودانش آذرخش

azarakhsh-iri.com
021-88376191

حوزه فعالیت: کانادا –استرالیا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1398/08/27 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/08/27

ساعی دانش آریا

saeedanesh.com
021-86120337

حوزه فعالیت: کانادا –استرالیا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1383/10/27 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/02/04

ستاره دانش اعتماد پارس

pars-visa.com
0713-63384260

حوزه فعالیت: کانادا - آلمان - استرالیا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1398/12/04 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/12/04

ستاره دانش پارسیان فرتاک

applystars.com
021-22359012

حوزه فعالیت: کانادا –آلمان

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1398/06/10 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/06/10

سروش دانش پرشین

sdp-co.com
021-22753181

حوزه فعالیت: کانادا –آلمان

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1390/03/12 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/11/06

علم گستران آران

aranacademy.com
044-33483816

حوزه فعالیت: ترکیه - کانادا - ایتالیا- مالت

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1390/06/19 تاریخ انقضاء مجوز: -

فرهیختگان کاوشگرهادی

kavoshgar-apply.com
021-88203841

حوزه فعالیت: کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1398/08/29 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/08/29

کندودانش آوران سام

cds.org.ir
011-33367500

حوزه فعالیت: کانادا- استرالیا - نیوزلند

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1391/03/31 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/02/13

گوهر اندیشان قلم

goharandishan.ir
041-33307436

حوزه فعالیت: ترکیه - مالزی - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1390/08/08 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/11/23

مشاوره بین الملل اعزام اعتماد ایرانیان

academicals.org
021-22603164

حوزه فعالیت: اسکاتلند –کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1389/12/09 تاریخ انقضاء مجوز: -

مشاورین تحصیلی فرناس

fec.ir
021-88210492

حوزه فعالیت: ایرلند شمالی - کانادا

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1390/06/08 تاریخ انقضاء مجوز: 1399/08/16

ویرا دانش ایرانیان

viraStudy.com
041-33660009

حوزه فعالیت: کانادا – آلمان - هلند

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1399/05/20 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/05/20

هودج مهاجر

hoodaj.ir
021-22925560

حوزه فعالیت: کانادا- مجارستان ولز

تاریخ صدور مجوز اولیه: 1389/09/22 تاریخ انقضاء مجوز: 1400/09/14

سوالات متداول جستجوی دوره پیش ثبت نام